PLATFORMA INTEGRACJI SYSTEMÓW MEDYCZNYCH (HIP)

Zmiany zachodzące w sektorze ochrony zdrowia, coraz większa ilość zinformatyzowanych jednostek obsługiwanych przez różne systemy informatyczne powodują, że warunkiem koniecznym do świadczenia dobrej opieki nad pacjentem staje się możliwość wymiany danych medycznych nie tylko w obrębie danej jednostki ale przede wszystkim między różnymi placówkami z jakich może korzystać pacjent. Kluczowym elementem współpracy jest wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) zawierającej informacje o pacjencie oraz o zrealizowanych procedurach medycznych, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, jakość oraz kompletność danych. Jest to jedno z największych wyzwań jakie stoją przed jednostkami ochrony zdrowia, tym bardziej, że prowadzony przez CSIOZ Projekt P1 nadal nie jest gotowy i trudno jednoznacznie określić termin ukończenia prac. Odpowiadając na potrzeby rynku stworzyliśmy rozwiązanie jakim jest wdrożenie we współpracujących jednostkach ochrony zdrowia Platformy Integracji Systemów Medycznych (HIP).

MODELE WSPÓŁPRACY W RAMACH PLATFORMY INTEGRACJI SYSTEMÓW MEDYCZNYCH

Model zakłada współpracę między poszczególnymi podmiotami medycznymi zakłada możliwość integracji we wskazanych obszarach, umożliwiając przesyłanie zleceń, wyników, skierowań itp. między dwoma systemami klasy HIS.

Model zakłada współpracę między wieloma jednostkami szpitalnymi a Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie zlecenia dostaw krwi i preparatów krwiopochodnych oraz wykonania badań specjalistycznych. Zlecenia i wyniki są automatycznie dołączane do odpowiedniej dokumentacji medycznej, dzięki czemu znacznie zimniejsza się ryzyko popełnienia błędu.

Model zakłada możliwość wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej między Podstawową Opieką Zdrowotną a Szpitalami. W określonym zakresie oba podmioty mogą wymieniać dokumentację pacjenta, który z POZ trafia na specjalistyczne badania do szpitala. Lekarz kierujący ma możliwość odebrania wyników, podglądu historii choroby czy innych wcześniej zdefiniowanych informacji na temat leczonego pacjenta.

Zakłada stworzenie regionalnej biblioteki indeksów, służącej wszystkim zainteresowanym współpracą podmiotom. Umożliwiają komunikację między różnymi Systemami Informatycznymi klasy HIS w celu wymiany i udostępnianiu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej między placówkami.

Wszystkie wyżej przedstawione rozwiązania są modelami mającymi na celu wskazanie możliwych zastosowań Platformy. Istnieją również inne możliwości integracji między jednostkami, zgodne z ich indywidualnym zapotrzebowaniem. Każdorazowo integracja poprzedzona jest audytem przed wdrożeniowym, ustalaniem celu i zakresu integracji.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA PLATFORMY

  • współdzielenie dokumentów medycznych przez wszystkie uczestniczące w projekcie jednostki medyczne
  • pojedynczy dokument jest niepodzielną jednostką danych
  • wpisy w dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie w porządku chronologicznym
  • wpis musi być oznaczony osobą dokonującego wraz z korektą dokonanych wpisów bez możliwości ich sunięcia
  • osoba żądająca dostępu do danych musi spełnić zasady autoryzacji w celu uzyskania uprawnień do określonych zbirów danych
  • dokumenty są przechowywane w miejscu ich utworzenia a platforma stanowi bibliotekę indeksów
  • aplikacja wykorzystuje mechanizmy lokalizacji dostępnych informacji w poszczególnych systemach klasy HIS. Umożliwia to uzyskanie możliwie pełnej wiedzy o pacjencie na podstawie danych ze wszystkich dostępnych źródeł, właściwe dane zostają podzielone na mniejsze podzbiory, które mogą być udostępniane przez pacjenta w sposób niezależny na określanych przez niego zasadach
GÓRA