Komunikat o połączeniu spółek SI ALMA i RightSoft

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 01.09.2016 roku zmianie uległa firma (nazwa) naszej Spółki z dotychczasowej „Systemy Informatyczne ALMA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na medhub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wraz ze zmianą nazwy zmienia się także logotyp, który niniejszym mamy przyjemność zaprezentować.

Pozostałe dane Spółki nie uległy zmianom:
Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Kapitał zakładowy: 786.000,00 zł
KRS: 0000014544,  
NIP: 527-20-93-981
REGON: 012917522
Rachunek bankowy: 87 1050 1025 1000 0090 3060 0747

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana firmy (nazwy) Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana firmy (nazwy) Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą Spółkę umów.
Nadto, zgodnie z informacjami przekazanymi wcześniej, pragniemy przypomnieć, że w dniu 30 czerwca 2016 roku zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie spółki „Systemy Informatyczne ALMA” sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Rightsoft sp. z o.o. (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej.
Mając na uwadze powyższe, na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia medhub  spółka z ograniczoną odpowiedzialności reprezentuje obecnie także wszelkie prawa i obowiązki spółki Rightsoft sp. z o.o., która uległa rozwiązaniu.
Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach. W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy naszego biura pod nr tel. +48 61 64 60 981

Z wyrazami szacunku
Zarząd medhub sp. z o.o.

GÓRA