HEALTHCARE BUSINESS INTELLIGENCE

HBI to rozbudowany system analizy danych i raportowania umożliwiający łączenie danych z dwóch podstawowych systemów informacyjnych i generowanie przekrojowych raportów dotyczących działalności, kosztów i efektywności. Pozwala na publikowanie wycinków danych użytkownikom niższego szczebla. Oparty o technologię Microsoft, gwarantuje pełną integrację z pakietem Office. W zależności od potrzeb użytkownicy mogą mieć zapewniony dostęp do danych przez przeglądarkę internetową lub przez aplikację Excel. HBI zostało oparte o tzw. kostki OLAP, zaprojektowane i przygotowane przy użyciu SQL Server Analysis Services.

W systemie gotowe są następujące modele:

  • analiza wyniku finansowego procesu medycznego
  • analiza stanu realizacji kontraktów NFZ
  • analiza wyniku finansowego ośrodków kosztów
  • analiza zatrudnienia i wynagrodzeń

HBI, oprócz zarządu, może być również skierowany do osób zajmujących się analizami danych medycznych, statystycznych i finansowych jak na przykład:

  • dział statystyki
  • dział rozliczeń
  • dział kontrolingu 

System jest budowany w architekturze trójwarstwowej.  Motor bazy danych osadzony jest na SQL Server 2012 a za przygotowanie warstwy danych (ETL) odpowiadają usługi SSIS.  Modele OLAP zostały przygotowane przy użyciu SQL Server Analysis Services.

ZAWARTOŚĆ GŁÓWNYCH KOSTEK OLAP

Umożliwia analizę rentowności działań medycznych w odniesieniu do konkretnego pobytu szpitalnego. Użytkownik otrzymuje informację o aktualnym wyniku, oraz o wyniku prognozowanym (przed rozliczeniem świadczeń z płatnikiem). W ramach ogólnych kosztów wyodrębnione zostały koszty środków farmakologicznych i materiałów medycznych, koszty procedur medycznych, koszty uzależnione od długości pobytu oraz inne koszty indywidualnie przypisane pacjentowi (np. koszty transportu).

Dostarczają informacji na temat stanu realizacji umów na usługi medyczne zawartych przez placówkę z płatnikami. Użytkownik ma możliwość kontroli realizacji poszczególnych produktów kontraktowych. Dostępna jest informacja o limicie oraz wykonaniu i rozliczeniu umowy, prezentowany jest pełny obraz rozliczenia z płatnikiem. Dane przedstawione są w ujęciu wartościowym i punktowym. Dostępne są statystyki produktów jednostkowych (np. wykonane, skorygowane, zarejestrowane).

Prezentują informacje o Ruchu pacjenta w placówce medycznej. Użytkownik ma możliwość analizy liczby pobytów szpitalnych i oddziałowych ze względu na płeć pacjenta. Ilości zestawione z liczbą dostępnych łóżek dostarczają informację o obłożeniu poszczególnych oddziałów szpitalnych. W kostce znajdują się także informacje o liczbie osobodni i średniej długości pobytu. Wszystkie dane w tej jak i we wszystkich pozostałych kostkach możemy analizować w dowolnym okresie czasu.

Prezentuje informacje o przychodach i kosztach placówki w podziale na miejsca powstawania kosztów. Informacje uzyskiwane są w podziale na konta księgowe z możliwością wskazania konkretnych dowodów księgowych. Dodatkowo dostępna jest informacja o strukturze oraz dynamice przychodów, kosztów oraz wyniku jednostki.

Dostarczają informacji o stanie należności i zobowiązań jednostki. Analizie podlegają zarówno obroty (z wglądem do poszczególnych dowodów księgowych) jak i salda (w tym w podziale na okresy przeterminowania). Dane są zagregowane wg kontrahentów, cech kontrahentów, rodzajów należności i zobowiązań.

Dostarczają informacji o zatrudnieniu, absencjach i wynagrodzeniach w placówce medycznej. Dane analizowane mogą być zarówno w kontekście pracownika oraz wszystkich jego cech (np. specjalizacji) jak i stanowiska pracy, typu angażu itp. W zakresie wynagrodzeń można analizować dane wg składników płacowych oraz w podziale na brutto, dodatki i potrącenia.

GÓRA